OŚWIADCZENIE

Pełna nazwa i adres Szkoły

Adres poczty elektronicznej osoby zgłaszającej

Nazwa drużyny

Oświadczenie

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Oświadczenie dla osób niepełnoletnich

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie dla osób pełnoletnich

UWAGA

----

Do zakończenia przyjmowania zgłoszeń, do 31 marca 2021 r. należy:
1) wypełnić formularz zgłoszeniowy,

2) przesłać skany zgód.

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa

Pełna nazwa i adres Szkoły

Adres szkolnej poczty elektronicznej

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (Dyrektor Szkoły albo wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel)

Adres poczty elektronicznej osoby zgłaszającej

Nazwa drużyny

Członkowie drużyny

Oświadczenie

Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, w tym z klauzulą informacyjną i w pełni go akceptuję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Liga Sprawiedliwości” celem przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, dokumentowania przebiegu Konkursu, kierowania do uczestników wiadomości związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu na wskazany przez nich adres e-mail, publikowania informacji o wynikach Konkursu (także w mediach) ze wskazaniem imion i nazwisk uczestników, spraw praw autorskich do utworów zgodnie z postanowieniami Regulaminu, ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym prawa podatkowego.
 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!